Reklam
Reklam

Menemen Belediyesinin Sayıştay raporu açıklandı, Neler olmuş Neler!

Sayıştay Başkanlığı 2019 yılı raporunda Menemen Belediyesi ile ilgili detaylı raporunu yayınladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden alınan Serdar Aksoy döneminin de incelendiği raporda uyarılar ve yapılması gerekenler rapora yansıdı.

Menemen Belediyesinin Sayıştay raporu açıklandı, Neler olmuş Neler!
19 Aralık 2020 - 13:39 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 - 23:08

Menemen Belediyesi Sayıştaş raporu açıklandı, Neler olmuş Neler!

Menemen Belediyesi’ne ait raporda gelir gider dengesindeki uçurum dikkat çekti. Raporda giderlerin 1 yılda yüzde 43 oranında artarak 183.081.883 TL’ye çıktığı, gelirlerin ise 1 yılda yüzde 12 artış göstererek 116.144.483 TL’ye yükseldiği aktarıldı.

GEÇİCİ STATÜDE AMA SÜREKLİ 666 İŞÇİ…
“Vizesiz ve Mevzuatta Öngörülen Süreden ve Sayıdan Fazla Geçici İşçi Çalıştırılması” başlığı yayınlanan görüşte “Belediyede yıllar itibariyle istihdam edilen geçici işçiler için geçici iş pozisyon vizesinin alınmadığı ve bu işçilerin altı aydan az süreyle çalıştırılması gerekirken sürekli olarak çalıştırıldığı ve mevzuatla belirlenen sınırın üstünde geçici işçi çalıştırıldığı görüldüğü” aktarıldı.

2019 yılı sonu itibariyle belediyede çalışan sürekli işçi bulunmazken, süreklilik kazanan geçici işçi sayısı toplamı 666 kişi olarak belirlendi. Açıklamada “Çalıştırılacak geçici işçi sayısı norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardının yüzde yirmisini geçemeyecektir. Belediyenin geçici işçi pozisyonunda çalıştırabileceği kişi sayısı 429x%20=86’dır. Mevzuata aykırı bu uygulamanın fiili olarak sürdürülmesi mümkün değildir” denildi.

UCUZA KULÜBE, KULÜPTEN DAHA YÜKSEĞE BAŞKA BİRİNE…
Yine tutuklanan Serdar Aksoy ile geçmiş dönem belediye başkanı arasında tartışmaya neden olan taşınmazlar konusu rapora yansıdı. Raporda Menemen Belediyespor Kulübü’ne bazı taşınmazların düşük ücretlerle kiraya verildiği ve sonrasında kulübün yüksek ücretlerle bu taşınmazlara üçüncü şahıslara kiraladığı aktarıldı.  Raporda “Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda gösterilen 122 adet taşınmazın tahmin edilen bedel tespitleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak yapılmamış, tahmin edilen bedeller belediye encümenince belirlenerek ihaleye çıkılmıştır. Bunun sonucunda söz konusu taşınmazlar olması gerekenden düşük bedeller karşılığında 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi gereğince yapılan ihaleleri kazanmış olan ve dernek şeklinde örgütlenen Menemen Belediye Spor Kulübüne kiraya verilmiştir. Kiracı olan Menemen Belediye Spor Kulübü de bu taşınmazları üçüncü kişilere aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere çok daha yüksek bedeller karşılığında kiraya vermiştir. Belediye taşınmaz mallarını daha yüksek bedeller ile kiraya verebilecekken düşük bedeller karşılığında kiraya vererek muhtemel gelirlerinden mahrum kalmıştır. Dolayısıyla Belediyenin sahip olduğu söz konusu taşınmazların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmadığı ve spor kulübüne haksız bir menfaat sağlandığı anlaşılmaktadır. Tahmin edilen bedel tespitlerinin mevzuata uygun şekilde yapılarak kiralama ihalesine çıkılması ve belediyenin geliri olması gereken tutarlarla ilgili gerekli işlemin yapılması gerekmektedir” denildi.

SINAVSIZ MEMURİYET... ÖDENEN MAAŞLAR GERİ ALINABİLİR
Raporda 9 zabıta memurunun sınava girmeden işe alındığı tespit edildi. Raporda “Yapılan incelemede, 9 adet personelin şartlar sağlanmadan ve sınava girmeden Yönetmeliğe aykırı olarak atandıkları görülmüştür. Bu kişilere ait bilgiler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde mevcuttur. Kamu görevlilerinin ilk kez bir göreve atanırken ya da görevde yükselme suretiyle üst göreve atanırken söz konusu görevin gerektirdiği nitelikleri taşıması zorunludur. Zabıta amirliğine, komiserliğine ve memurluğuna sınavsız atanma açık hata kapsamındadır. Açık hata kapsamında yapılan atamalar süre kaydı aranmaksızın her zaman geri alınabilir. Atanma şartlarını taşımadan yapılan atamanın iptal edilmesi gerekir. İdari yargı istikrarlı olarak şartları yerine getirmeden bir kadroya yapılan atamanın açık hata kapsamında olduğu ve bu nedenle yapılan ödemelerin her zaman geri alınacağına dair kararlar vermektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarında belirtildiği üzere kazanılmış hak, hakkın elde edildiği tarihteki düzenlemelere (mevzuata) uygun elde edilmesi halinde geçerlidir. Hakkın elde edildiği tarihteki düzenlemelere (mevzuata) uygun elde edilmeyen hak, kazanılmış hak olarak değerlendirilemez. Sınava girmeden zabıta amirliğine, komiserliğine ve memurluğuna yapılan atamaların iptali gerekir” denildi.

İDARİ İZNİN SOSYAL DENGE İLE ALAKASI YOK
Raporda “Sosyal Denge Sözleşmesine Sözleşme Konusu Olmayan ve Kanuna Aykırı Hükümlerin Konulması” bulgusu ile verilen başlıkta sendika ile belediye arasında yürütülen toplu sözleşme maddelerin sosyal denge kapsamına girmediği aktarıldı. Açıklamada “Belediyenin mülkiyeti ve kendi varlıkları üzerinde kurulu olup, belediye yada özel kurumlarca işletilen kamp, kreş, çocuk bakım evlerinden, etüt spor ve kültür merkezleri vb. tesislerden çalışanlar, eş ve çocuklarının %50 indirimli ve öncelikle faydalanması sağlanır.”

“Diğer Haklar ve Ücretli İzinler” başlıklı 21’inci maddesinde,

a) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın çalışanlar ücretli izinlidir.

b) Ulusal düzeyde kabul edilen l0-16 Mayıs Engelliler haftasının ilk günü ile 3 Aralık

Dünya Engelliler Gününde. Engellilere yönelik faaliyet gösteren konfederasyon, bağlı federasyon ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm Engelliler idari izinlidir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit duI ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin l8 Mart Şehitler Gününde, malul gaziler ile eşlerinin ise l9 Eylül Gaziler Gününde idari izinlidir.

d) Sözleşmeden yararlanan belediye çalışanlarının ailesinin şikayeti üzerine aile içi şiddet uyguladığı ilgili merciler tarafından tespit edildiği durumlarda; söz konusu çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri elinden alınarak, bunlar çalışanın eşine ödenir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin sosyal denge ödemesiyle ilgisi olmadığı gibi, bu hükümlerin 4688 sayılı Kanunla da ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşmenin 20’nci maddesinde yapılan bu düzenleme 4736 sayılı Kanun’a da aykırıdır. 4688 ve 4736 sayılı Kanun’a aykırı hükümler toplu sözleşmede yer almamalıdır. Sosyal denge ödenmesine ilişkin sözleşmede toplu sözleşmenin konusu olmayan ve 4688 ile 4736 sayılı Kanun’a aykırılık oluşturan hükümlerin

O CEZALARI BELEDİYE BAŞKANI CEBİNDEN ÖDEYECEK
“Çevre Temizlik Vergisinden Aktarılacak Payın Büyükşehir Belediyesine Süresinde Ödenmemesi” başlıklı bulguda ise zamanında ödenmeyen çevre temizlik vergisi payında oluşan zararın belediye başkanı ve saymandan karşılanması gerektiği aktarıldı. Açıklamada “Belediye hesaplarının incelenmesi sonucunda Büyükşehir Belediyesine ödenmesi gereken çevre temizlik vergisi paylarının süresinde ödenmediği görülmüştür. İlçe belediyeleri tahsil ettikleri çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisini (süresinde ödenmeyen çevre temizlik vergisinin gecikme zammıyla birlikte tutarının) takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Büyükşehir Belediyelerine aktarmakla yükümlüdür. İdareler tahsil ettikleri çevre temizlik vergisini zamanında Büyükşehir Belediye hesabına yatırmadıkları takdirde, Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine söz konusu tutar İller Bankası tarafından ilgili idarenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı Büyükşehir Belediyesinin hesabına aktarılacaktır. İlçe belediyeleri zamanında ödemediği için gecikmeden kaynaklanacak gecikme zammı ilçe belediye bütçesinden ödenmemelidir. Büyükşehir Belediyesine ödenecek gecikme zammından ilgili ilçe belediye başkanı ve sayman şahsen sorumlu olduğu için bu tutarın bu kişilerden alınması gerekir” denildi. Yine raporda süreç içerisinde ilçe belediye başkanı ve saymandan alınması için harekete geçilmesinin gerektiği altı çizildi.

“Taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı emlak vergisi ile birlikte tahsil edilmektedir. Tahsilatı emlak vergisi ile birlikte ayrı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle tahsil edilen bu payın süresinde yatırılması gerekir. Yukarıda belirtilen mevzuata göre tahsil edilen payın süresinde yatırılmaması nedeniyle oluşacak gecikme zammının buna sebep olan belediye başkanı ve ilgili personelden alınması gerekir. Menemen Belediyesince 2015 yılında tahsil edilen 1.662.713,06TL, 2016 yılında tahsil edilen 1.786.693,46TL, 2017 yılında tahsil edilen 1.720.564,23TL, 2018 yılında tahsil edilen 2.254.083,15TL ve 2019 yılında tahsil edilen 731.765,82TL tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı il özel idaresine ödenmemiştir. Şüphesiz il özel idaresi süresinde ödenmeyen payları talep ederken gecikme zammıyla birlikte talep edecektir.  Bu durumda da belediye gecikme zammı ödemek zorunda kalacaktır. 2017 yılında İller Bankası aracılığıyla 8 ayda 24.820,29TL, 2018 yılında İller Bankası aracılığıyla 5 ayda 13.006,34TL, 2019 yılında İller Bankası aracılığıyla 5 ayda 15.366,00TL kesinti yapılarak ilgili kuruma gönderilmiştir. Ancak kesinti yapılan bu payların hangi döneme ait olduğu, ne kadarının anapara ve gecikme zammı olduğu anlaşılamamıştır. Oluşan/Oluşacak gecikme zammı bütçe yerine yatırılması gereken sürede payların yatırılmasını sağlamayan dönemin belediye başkanı ile ilgili personelden alınmalıdır” denildi.

GECEKONDU FONU AMACI DIŞINDA KULLANILDI
“Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması” başlıklı bulguda “Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından, Hazine tarafından fona aktarılması için gönderilen %10 payın 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabına yanlış aktarıldığı, fon hesabına gelen tutarların gelir olarak kaydedilerek amacı dışında kullanıldığı görülmüştür. Kurumda Bankada açılmış bir gecekondu hesabı olmasına karşın gelen tutarlar doğru olarak bu hesaba aktarılmamıştır. Belediyeye Defterdarlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlükleri tarafından taşınmaz satışından elde edilen paylar yollanmaktadır. Defterdarlık ile yapılan yazışma sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 554.774,87TL ve 1.231.290,30TL pay gönderildiği ve bu tutarlarında da belediyedeki kayıtlı tutarlarla aynı olduğu görülmüştür. 2019 yılında ise defterdarlık tarafından belediyeye 397.016,37TL gönderildiği ancak belediyede kayıtlarında 297.132,96TL olduğu görülmüştür. 2019 yılında 99.883,41TL fark oluştuğu görülmektedir. Bu farkın sebebi de gönderilen tutarların bir kısmının ilgili fon hesabı yerine diğer banka hesaplarına kaydedilmiş olmasıdır.” denildi.

13 KİŞİYİ KURUMA GERİ AL!
Raporda Menemen Belediyesi’ne geçici işçi statüsünde alınan 13 kişinin başka kurum ve kuruluşlarda çalıştığı aktarıldı.  Yapılan incelemede “Menemen Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan toplam 13 kişinin başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu kişiler maaşlarını belediyeden almaktadır ancak fiili hizmet yükümlülüklerini belediyeye karşı değil diğer kurum ve kuruluşlara karşı yerine getirmektedir. 4857 sayılı Kanuna tabi işçi veya hizmet ihalesi ile çalıştırdığı işçilerin ücret aldığı idare haricinde başka bir idarede görevlendirmesine imkân veren Kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Belediye ihtiyaç duyduğu için kadrolu işçi veya hizmet satın alma yoluyla işçi temin etmektedir. Belediye ihtiyaç duymadığı işçileri çalıştırmamalıdır. Aylık ücretleri Belediyece karşılanan belediye işçilerinin, mesailerini de fiilen Belediye hizmetlerinde kullanması gerekmektedir. Kanunlara göre kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesi mümkün olmayan işçilerin görevlendirilmesine son verilerek Belediyeye ait işlerde çalıştırılmaları sağlanmalıdır” denildi.


Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum